top of page
viber_image_2022-09-11_23-45-37-011_edited.jpg

Razvoj motoričkih sposobnosti kod fudbalera uzrasta od 5 do 12 godina

Pod motoričkim sposobnostima podrazumevaju se one sposobnosti koje učestvuju u rešavanju motoričkih zadataka i koje uslovlјavaju uspešno kretanje, bez obzira da li su urođene ili stečene tokom trenažnog procesa. Poseduje ih svaki čovek, ali na različitom nivou. Nivo ispolјavanja motoričkih sposobnosti zavisi od niza faktora kao što su: nasleđe, pol, uzrast, treniranost…

Iako dominantnu ulogu u radu sa fudbalerima uzrasta od 5 do 12 godina ima tehnička priprema, veoma je važno u ovom periodu posvetiti dovolјno pažnje i razvoju motorike, jer će ona umnogome olakšati dalјi rad. Od brojnih motoričkih sposobnosti, čiji se broj različito definiše kod većine autora, u radu sa fudbalerima uzrasta od 5 do 12 godina osnovu rada treba da čine: koordinacija, brzina, eksplozivna snaga, okretnost, agilnost i fleksibilnost

bottom of page